Coaching indywidualny i zespołowy

Coaching jest niezwykle efektywną metodą rozwoju osobistego. Dotyczy on współpracy pomiędzy coachem, a konkretną osobą lub firmą. Jego celem jest prowadzenie do osiągnięcia rezultatów zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym – przy jednoczesnej realizacji wyznaczonych celów. Rolą coachingu jest aktywowanie, inspirowanie drugiej osoby do działania. Jednak w tej relacji Coach jest tylko „pasażerem” wspólnej podróży. Nie doradza, nie podpowiada rozwiązań. Jego rolą jest spowodowanie aby osoba, klient sam znalazł najlepsze dla siebie rozwiązanie oraz podjął skuteczne działania zmierzające do poprawy przyszłości. Ważne są tu kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie Coacha. Tylko osoba rzetelnie przygotowana do tej roli jest w stanie przeprowadzić klienta przez taki proces. Wszyscy posiadamy teoretyczne przygotowanie zdobyte nie na kursach, a podczas Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanych coachów, MCC Urszula Sadomska oraz PCC Dariusz Niedzieski zgodnie ze standardami federacji ICF. Edukacja teoretyczna kończy się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Dodatkowo wymagana jest praktyka, czyli przeprowadzenie odpowiedniej ilości sesji coachingowych. Aktualnie Nasze praktyczne doświadczenie to ponad 800 wykonanych sesji. Ponieważ pierwsza sesja jest sesją DEMO, każdy z Państwa zanim zdecyduje się na cykl spotkań, będzie miał okazję sprawdzić Nasze kompetencje oraz ocenić czy taki rodzaj wsparcia jest dla Państwa satysfakcjonujący.

Nasza oferta :

GoFuture Szkolenia Consulting Coaching

COACHING OSOBISTY

Rodzaj coachingu, w którym coach pracuje z klientami prywatnymi. Obszarem pracy nie są kwestie związane z pracą zawodową klienta, a jego funkcjonowaniem w życiu prywatnym. Zdarza się, że te dwa obszary są ze sobą ściśle związane – Life Coaching jest tu właściwym wyborem. Obszarami stricte zawodowymi zajmują się pozostałe oferowane przez Nas formy coachingu.

Przykładowe obszary do pracy w life coachingu to:

• wyznaczanie i planowanie celów;
• planowanie misji życiowej;
• funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych;
• rozwój kompetencji interpersonalnych ( komunikacja, asertywność, pewność siebie, etc…);
• związki, relacje;
• rozwój potencjału i kreatywności;
• lepsza organizacja życia i zarządzania sobą w czasie;
• uzyskanie wolności finansowej;
• rozwój duchowy;
• odzyskanie równowagi w życiu.

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Consulting Coaching

COACHING RELACJI

Ta forma coachingu dotyczy współpracy pomiędzy osobą coachowaną, a coachem, której celem jest zmiana i rozwój w obszarze relacji m.in. w związku, w pracy, z dziećmi, przyjaciółmi i rodziną. Najważniejsze podczas tego procesu jest to aby klient dostrzegł umiejętności, cechy jakie posiada w budowaniu relacji międzyludzkich oraz potrafił je wykorzystać. Rolą coacha jest również aktywowanie i inspirowanie tych obszarów, które klient powinien poprawić lub doskonalić.

Przykładowe obszary do pracy w coachingu relacji to:

• budowa, poprawa relacji;
• swobodne nawiązywanie nowych znajomości;
• rozwiązywanie konfliktów;
• wzmocnienie pewności siebie i własnej wartości;
• odmawianie lub proszenie o pomoc;
• zakończenie dotychczasowych relacji;
• równowaga w związku;
• uzależnienie od miłości;
• toksyczny związek.

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Consulting Coaching

COACHING SPRZEDAŻY

Ten rodzaj coachingu dedykowany jest przede wszystkim dla handlowców i doradców. Bez względu na produkt, usługę czy też branżę, w której pracują. Wspólnym mianownikiem jest tu szeroko pojmowana sprzedaż. Proces coachingowy ma pomóc w zbudowaniu wewnętrznej motywacji do realizacji codziennych zadań sprzedażowych. Celem ma być przemiana handlowców w mistrzów sprzedaży. Z własnego doświadczenie wiemy jak wygląda praca handlowca i na jakie trudności napotyka. Wiemy, że nie zawsze kluczem do sukcesu są same umiejętności dotyczące
technik sprzedaży czy też negocjacji. Nic one nie znaczą jeśli dotyka nas problem wypalenia zawodowego, braku motywacji, marazmu, stresu czy też konfliktu w zespole. Trudno jest wymienić je wszystkie. Wszystkie te kwestie omówimy wspólnie podczas pierwszej sesji, przeformowując je z problemów na cele.

Przykładowe korzyści jakie uzyska handlowiec dzięki Coachingowi:

• poprawa efektywności sprzedażowej;
• rozwiązywanie problemów w kontaktach zawodowych;
• umiejętność wyboru efektywnych metod i narzędzi celem wsparcia procesu sprzedaży;
• poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy;
• wzrost motywacji i pewności siebie;
• umiejętność planowania pracy, zdobywania klientów;
• poprawa relacji między przełożonym, współpracownikami;
• wzrost kompetencji;
• wiedzę o swojej osobowości m.in. jej słabych i mocnych jej stronach

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Consulting Coaching

COACHING KARIERY

Ten rodzaj coachingu zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego klienta na drodze poszukiwania lub zmian pracy. W organizacjach ten rodzaj coachingu zostaje uruchomiony gdy jest potrzeba określenia ścieżki kariery (również awansu) dla pracującego już specjalisty. Dla osób indywidualnych dotyczy najczęściej wsparcia podczas poszukiwania pracy, wsparcia w nowym miejscu zatrudnienia lub na nowym stanowisku. Poza sesją coachingową, w odrębnej ofercie, świadczymy również usługi związane z doradztwem zawodowym (od diagnozy kompetencji, kwalifikacji, przygotowania dokumentów po rozmowę kwalifikacyjną).

Przykładowe obszary do pracy w coachingu kariery to:

• rozwój indywidualnych zdolności klienta do zarządzania własną karierą zawodową;
• odkrywanie pasji i celów;
• zwiększenie potencjału rozwoju kariery;
• radzenie sobie ze zmianą;
• budowanie pewności siebie;
• motywacja w podjęciu nowych wyzwań;
• zwiększenie zadowolenia klienta z pracy;
• uzyskanie równowagi między życiem prywatnym, a pracę (Work ballance).

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Consulting Coaching

COACHING BIZNESOWY

Coaching biznesowy jest skierowany do kadry zarządzającej wysokiego szczebla, top managerów, właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty w biznesie. Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty.

Przykładowe obszary do pracy w coachingu biznesowym to:

• strategia działań biznesowych;
• wytyczenie strategii rozwoju;
• motywacja do podejmowania trudnych działań;
• weryfikacja dotychczasowych motywów i nawyków w działaniach;
• wzrost zaangażowania;
• problemy psychologiczno-społeczne związane ze stanowiskiem;
• przemówienia.

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Consulting Coaching

COACHING MANAGERSKI

Coach zajmujący się tego rodzaju coachingiem pracuje z kierownikami średniego i wyższego szczebla. Przedmiotem pracy są wszystkie biznesowe problemy i zagadnienia. Sesja coachingowa polega na odkrywaniu mocnych stron menedżerów, pomaga omijać osobiste bariery i ograniczenia, ułatwia efektywne funkcjonowanie w zespole. Coach pracuje z managerem nad zwiększeniem jego potencjału, wiedzy oraz podniesieniem jego ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań.

Przykładowe obszary do pracy w coachingu managerskim to:

• przywództwo;
• strategia rozwoju;
• efektywne kierowanie zespołem;
• motywowanie siebie/zespołu;
• budowanie zespołów;
• trudne sytuacje w pracy managera;
• zarządzanie zmianami w zespołach;
• silna i twórcza kadra managerska.

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Consulting Coaching

COACHING GRUPOWY

W ramach procesu Coachingu grupowego stosowane jest podejście i zasady coachingowe do pogłębiania wiedzy o sobie (m.in. stylu myślenia, działania, przekonaniach, wartościach). Coaching prowadzony jest dla grupy osób jednocześnie, przy czym każdy uczestnik realizuje swoje indywidualne cele, tematycznie odnoszące się do procesu coachingowego, w którym uczestniczy. Grupę coachingową stanowią osoby, które łączy: porównywalny poziom doświadczeń zawodowych, zbliżony poziom stanowiska, podobne cele ale nie są to członkowie jednego zespołu/jednostki organizacyjnej. Celem tego rodzaju coachingu jest wsparcie uczestników w procesie zmiany, określaniu punktu docelowego, definiowaniu drogi dotarcia do niego z uwzględnieniem możliwych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi.

Przykłady w których Coaching grupowy przyniesie korzyści:

• wymiana doświadczeń i pomysłów;
• opracowania długofalowych planów działania;
• otrzymywanie obiektywnych informacji zwrotnych;
• uczenie się od innych;
• nawiązanie relacji z osobami o podobnym celu;
• znalezienie wsparcia w grupie;
• poznanie różnych narzędzi i metod osiągania celów.

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Consulting Coaching

COACHING ZESPOŁOWY​

Coaching zespołowy to metoda pracy z zespołem wykorzystująca techniki i narzędzia coachingowe. W procesie uczestniczy zespół osób wzajemnie siebie znających i współpracujących np. handlowcy, doradcy, managerowie. W trakcie takiego coachingu uczestnicy pracują nad relacjami oraz zadaniami w zespole. Innym obszarem może być też praca nad wewnętrznymi relacjami i wizerunkiem w organizacji. Partnerska relacja i zaufanie pomiędzy uczestnikami coachingu, a coachem jest podstawą pracy. Zespół decyduje nad czym będzie pracować, co chce zmieniać i jak chce to zrobić. Kluczowa jest oczywiście rola przełożonego zespołu, który może brać aktywny udział w tym procesie. Coach towarzyszy zespołowi proponując poszczególne ćwiczenia, ale nie daje gotowych rozwiązań. Pełni rolę moderatora lub facylitatora.

Przykłady w których Coaching zespołowy przyniesie korzyści:

• nowo powstające zespoły;
• zespoły na początku swojej drogi;
• konflikty w zespole;
• zmiana przełożonego;
• niewłaściwa komunikacja lub współpraca pomiędzy członkami zespołu;
• budowa wizerunku zespołu;
• zaplanowanie wspólnej.

Powrót do oferty